امکانات سایت
تبلیغات
قادر
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند