امکانات سایت
تبلیغات
قارون
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)