امکانات سایت
تبلیغات
قاسم
نام پسرانه با ریشه عربي
بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد قاسم، قاسمعلی