امکانات سایت
تبلیغات
قاهر
نام پسرانه با ریشه عربي
چیره، توانا