امکانات سایت
قبیله
نام پسرانه با ریشه عربي
توانایی، توان ، سلطه و نفوذ