امکانات سایت
قربان
نام پسرانه با ریشه عربي
چیزی که بوسیله آن به خدا تقرب یابند، قربانی، فدایی،نزدیک شدن