امکانات سایت
تبلیغات
قلندر
نام پسرانه با ریشه فارسي
هر یک از افراد قلندریه، فرقه ای از صوفی که به دنیا بی توجه و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده اند