امکانات سایت
قلی
نام پسرانه با ریشه ترکي
غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند حسینقلی، حسنقلی