امکانات سایت
تبلیغات
قوام الملک
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که موجب استحکام و استواری سرزمین است، لقب کلانتر فارس در زمان فتحعلی شاه قاجار