امکانات سایت
تبلیغات
قیطون
نام پسرانه با ریشه عربي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت اسکندر مقدونی