امکانات سایت
تبلیغات
قیوم
نام پسرانه با ریشه عربي
قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند