امکانات سایت
کاردار
نام پسرانه با ریشه فارسي
وزیر پادشاه، حاکم، والی، نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی