امکانات سایت
کاظم
نام پسرانه با ریشه عربي
فروبرنده خشم، بردبار، حلیم، لقب امام هفتم شیعیان