امکانات سایت
کافور
نام پسرانه با ریشه سنسکريت
معرب از سنسکریت ،از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای تورانی شهر بیداد