امکانات سایت
کاکله
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان تور و جزو سپایان افراسیاب تورانی