امکانات سایت
کاکو
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی