امکانات سایت
کالو
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی