امکانات سایت
کامبیز
نام پسرانه با ریشه فارسي
گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی