امکانات سایت
کاموس
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی