امکانات سایت
آتروپات
نام پسرانه با ریشه فارسي
محافظ آتش ، نگهبان آتشکده ، نام یکی از فرماندهان قوم ماد