امکانات سایت
تبلیغات
لطفعلی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی(ع) است