امکانات سایت
تبلیغات
لهراسب
نام پسرانه با ریشه فارسي
لهراسپ، صاحب اسب تندرو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر اروندشاه از نژاد کیقباد پادشاه کیانی