امکانات سایت
تبلیغات
لنا
نام پسرانه با ریشه سنسکريت,فارسي
نمکین - مرکب از لن(نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی