امکانات سایت
تبلیغات
ابراهیم
نام پسرانه با ریشه عبري
پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران