امکانات سایت
مالک
نام پسرانه با ریشه عربي
ارباب، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد، نام فرشته ای که نگهبان دوزخ است، از نامهای خداوند
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف م