امکانات سایت
ابوبکر
نام پسرانه با ریشه عربي
نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر پیامبر (ص)