امکانات سایت
ابوذر
نام پسرانه با ریشه عربي
ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)