امکانات سایت
ابومسلم
نام پسرانه با ریشه عربي
نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کرد و بنی عباس را به قدرت رساند