امکانات سایت
تبلیغات
اپرویز
نام پسرانه با ریشه فارسي
پرویز، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی