امکانات سایت
تبلیغات
اپرویز
نام پسرانه با ریشه فارسي
پرویز، از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف ا
7.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
زندگان، نامی برای شبهای نوزدهم، بیست و یکم، و بیست وسوم ماه رمضان، در اصل احیاء