امکانات سایت
تبلیغات
اتبک
نام پسرانه با ریشه ترکي
در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومت محلی داشتند