امکانات سایت
ماندا
نام پسرانه با ریشه آرامي,فارسي
علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف م