امکانات سایت
نادر
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس سلسله افشاریه