امکانات سایت
تبلیغات
اثیرالدین
نام پسرانه با ریشه عربي
شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ششم، اثیرالدین اخسیکتی