امکانات سایت
نبوت
نام پسرانه با ریشه عربي
مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسالت، پیغمبری، یکی از سه اصل اعتقادی مسلمانان