امکانات سایت
نجم الدین
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم، نجم الدین رازی