امکانات سایت
نرداگشسپ
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین