امکانات سایت
تبلیغات
نستار
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی