امکانات سایت
تبلیغات
نستود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی