امکانات سایت
نستور
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی