امکانات سایت
واجد
نام پسرانه با ریشه عربي
دارنده، دارا، از نامهای خداوند