امکانات سایت
واران
نام پسرانه با ریشه يوناني
نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده اند