امکانات سایت
واسپوهر
نام پسرانه با ریشه فارسي
واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی