امکانات سایت
والی
نام پسرانه با ریشه عربي
حاکم، پادشاه،از نامهای خداوند