امکانات سایت
آتروان
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگری از اترابان، نگهبان آتش، پیشوای دین زرتشتی