امکانات سایت
واهب
نام پسرانه با ریشه عربي
عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند