امکانات سایت
تبلیغات
آتروپات
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف آ
9 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام برادر بزرگ تر خشایارشاه پسر کوروش پادشاه هخامنشی