امکانات سایت
آتروپات
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست