امکانات سایت
هرمان
نام پسرانه با ریشه عبري
دو بنا از بناهای نخستین که ادریس نبی در مصر آنها را بنا کرد . این دو بنا از دور مانند دو کوه به نظر می رسند
نام های پسرانه پیشنهادی کاربران با حرف ه
9.6 امتیاز
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع)