امکانات سایت
هرمان
نام پسرانه با ریشه عبري
دو بنا از بناهای نخستین که ادریس نبی در مصر آنها را بنا کرد . این دو بنا از دور مانند دو کوه به نظر می رسند