امکانات سایت
یاقوت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سنگی قیمتی به رنگهای سرخ، زرد، و کبود، نام حموی ملقب به شهاب الدین از نویسندگان قرن هفتم