امکانات سایت
یحیی
نام پسرانه با ریشه عبري
تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل