امکانات سایت
یزدگرد
نام پسرانه با ریشه کردي
خدای زمین ، نام چند تن از پادشاهان ساسانی(نگارش کردی : یةزدگورد)